Số điện thoại: 0937336545

Họ tên:
TÂN

Địa chỉ:
NINH THUẬN

Chi tiết:
CẨN THẬN VỚI THẰNG CHÓ NÀY NHA MẤY BẠN TRUOC KHI GỬI PHẢI BẮT NÓ CỌC TIỀN TRƯỚC

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại