Số điện thoại: 0917904850

Họ tên:
Nguyễn Công Triệu

Địa chỉ:
Thị trấn phú thịnh huyện Phú Ninh tỉnh Quảng nam

Chi tiết:
thanh niên trẻ ranh bày đặt làm youtube xong bom hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/ikem.lenxe?__cft__[0]=AZV75ow629EZc0pIMiIyuoicWFnyprMtNRlsjYlhQbs7i8d1NXGnR6For-VXK7CofJch4a8uusUHUtQu33BGJ80yNAruzBjbkvyKH2SUCBhK5TnMxu07s9iNnGlADYrB7wFz6R4oPk8vKFtqZw_MvHGLPxQ9dgr2oL7Z7N4B5lhtb2JZn0rflsHK3ME0g-6XQhA&__tn__=-UC%2

Số lần bom hàng: 1

Quay lại