Số điện thoại: 0902998673

Họ tên:
Ngọc Ánh

Địa chỉ:
HCM

Chi tiết:
- spam cuộc gọi nửa đêm , lấy cớ mua gấp rồi không đặt qua hệ thống . có dấu hiệu phá cố tạo đơn để bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại