Số điện thoại: 0856763936

1 / 1

Họ tên:
joshua

Địa chỉ:
099 ham nghi, Lào Cai, Thành Phố Lào Cai, Phường Kim Tân, Vietnam

Chi tiết:
đặt hàng shipper không liên lạc được lần 1 lần 2 từ chối nhận hàng

Facebook:
đặt hàng qua lazada nên không có link facebook

Số lần bom hàng: 1

Quay lại