Số điện thoại: 0392834589

Họ tên:
Lò Chung

Địa chỉ:
Cổng C nhà máy B KCN VSIP Xã Tân Dương Hải Phòng

Chi tiết:
Con khốn bom hàng.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022246573255

Số lần bom hàng: 1

Quay lại